خانه / سلامت / دانستنی‎های سلامت

دانستنی‎های سلامت

نانو پزشکی یا پزشکی نانو چیست؟

نانو پزشکی یا پزشکی نانو

نانو پزشکی یا ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮفته و دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ که ھﺪف اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت در اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ (درﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و… اﺳﺘﻔﺎده می‌شود و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. نانو …

بیشتر بخوانید »

از خواص و مضرات تخم بلدرچین بیشتر بدانیم

خواص و مضرات تخم بلدرچین

تخم بلدرچین از خواص زیادی برخوردار است و مصرف آن در رژیم غذایی شما می‌تواند سلامتی شمارا تضمین کند. تخم بلدرچین از جهتی یک مادهٔ غذایی است که به‌سرعت خراب می‌شود. لذا تولیدکننده می‌بایستی در جهت تضمین کیفیت آن، با نگه‌داری اصولی از فاسدشدن تخم بلدرچین جلوگیری نماید. تخم بلدرچین …

بیشتر بخوانید »