نانو پزشکی یا پزشکی نانو چیست؟

نانو پزشکی یا ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﻧﺎﻧﻮ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﺸﺮفته و دﻗﯿﻘﯽ اﺳﺖ که ھﺪف اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺳﺎﺧﺖ ﻗﻄﻌﺎت در اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ (درﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) اﺳﺖ. از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻗﻄﻌﺎت اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ و… اﺳﺘﻔﺎده می‌شود و دﯾﮕﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی در ﻋﻠﻢ زﯾﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ. نانو پزشکی ﻗﺒﻞ از اینکه ﯾﮏ ﻋﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ ﯾﮏ ھﻨﺮ اﺳﺖ و می‌توان ﮔﻔﺖ ﻋﻠﻤﯽ اﺳﺖ ادغام‌شده ﺑﺎ ھﻨﺮ که به اﺑﺰار وابسته اﺳﺖ.

نانو پزشکی

نانو پزشکی(Nano Medical)

بهﮐﻤﮏ ﻋﻠﻢ ﻧﺎﻧﻮ و ﻋﻠﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ که ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻋﻠﻢ و ھﻨﺮ نانو پزشکی را به وجود آورده اﺳﺖ می‌توان ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ و روبات‌های ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ (درﺣﺪ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ) ﺳﺎﺧﺖ. اﯾﻦ روﺑﺎت ھﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ دارای حسگرهای ﻣﺠﮭﺰی هستند که می‌توانند ﻗﺪرت تصمیم‌گیری ﺑﺎ ﺗﻮجه به ﻣﺤﯿﻂ اﻃﺮاف را ﺑﺮای ﻣﺎﺷﯿﻦ و روﺑﺎت امکان‌پذیر ﮐﻨﻨﺪ و می‌توانند همه‌چیز را در ﺑﺪن در رابطه ﺑﺎ درﻣﺎن ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻨﺪ.

به‌طور ﻣﺜﺎل:

  • ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ می‌شوند.
  • ﻗﺒﻞ از ﻓﻌﺎل ﺷﺪن دارو از آزاد ﺷﺪن ﻣﻘﺪار بیش‌ازحد آن ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی می‌کنند.
  • داروهای ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﺎ ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺳﺎزﮔﺎر می‌کنند و…! به اﯾﻦ روﺑﺎت ھﺎ و ﻣﺎﺷﯿﻦ ھﺎ نانو روبات گفته می‌شود.

پیشگیری و درمان بیماری ها

ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را می‌توان از قابلیت‌های ﺧﻮب ﻋﻠﻢ نانو پزشکی به‌حساب آورد و می‌توان ﮔﻔﺖ درواقع در ﻋﻠﻢ نانو پزشکی درﻣﺎن در ﺣﺪ ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺻﻮرت می‌گیرد و نانو روبات ھﺎ می‌توانند به‌عنوان ﺟﺮاﺣﺎن ﮐﻮﭼﮏ داﺧﻞ ﺑﺪن ﻧﻘﺶ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﻤﺎﻣﯽ سلول‌های ﺑﺪن ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺧﺎﺻﯽ دارﻧﺪ که ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ که ﺳﻠﻮل ﺑﯿﻤﺎر ﻧﺸﺪه اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ نمی‌کند اﻣﺎ زﻣﺎﻧﯽ که ﺳﻠﻮل ﺑﯿﻤﺎر می‌شود اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ می‌کند، در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ نانو روبات‌هایی که وارد ﺑﺪن ﺷﺨﺺ ﺑﯿﻤﺎر ﺷﺪه، سلول‌های آسیب‌دیده رو ﺗﺸﺨﯿﺺ داده و به ﺗﺮﻣﯿﻢ اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر تغییریافته اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل می‌پردازند و ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل را به‌صورت اولیه بازمی‌گردانند و ﺳﻠﻮل ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﻮد را به دست می‌آورد.

اﯾﻦ روﺑﺎت ھﺎ می‌توانند وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و ﺳﺎﺧﺘﺎر آسیب‌دیده ﺳﻠﻮل را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهند و آن‌ها را ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﻨﻨﺪ. آن ھﺎ می‌توانند ﺧﻮد را ﺗﮑﺜﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﻧﻮاﻗﺺ ژﻧﺘﯿﮑﯽ را ﺑﺎ. ﺑﺮﻃﺮف ﺳﺎزﻧﺪ DNA ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر مولکول‌های به‌وسیله اﯾﻦ ﻋﻠﻢ می‌توان ﭘﯿﺮی در اﻧﺴﺎن را درﻣﺎن ﮐﺮد، اﻧﺴﺎن زﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺮ می‌شود که ﺳﺎﺧﺘﺎر اﺗﻤﯽ و ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﺳﻠﻮل ھﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ، نانو روبات ھﺎ می‌توانند وارد ﺳﻠﻮل ﺷﺪه و اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده و به‌صورت اول ﺧﻮد ﺑﺎزﮔﺮداﻧﻨﺪ و این‌گونه، ﭘﯿﺮی را درﻣﺎن ﮐﺮد که ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻦ اﻧﺴﺎن به‌صورت ﻃﺒﯿﻌﯽ صدسال ﺗﺎ هزار ﺳﺎل خواهد ﺑﻮد.

درمان بیماری های صعب العلاج

به‌وسیله اﯾﻦ ﻋﻠﻢ اﻧﺴﺎن می‌تواند نانو روبات ھﺎ را وارد سلول‌های ﺑﺪن ﮐﺮده و رﻧﮓ ﻣﻮ، ﭼﺸﻢ ھﺎ، ﭘﻮﺳﺖ و…را ﺗﻐﯿﯿﺮ دهد. از ﻧﺎﻧﻮ روﺑﺎت ھﺎ می‌توان در درﻣﺎن سه ﺑﯿﻤﺎری که ﯾﺎ درﻣﺎن نمی‌شوند ﯾﺎ درﻣﺎن آن ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺨﺖ اﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد که آن سه ﺑﯿﻤﺎری عبارت‌اند از: ﺳﺮﻃﺎن و اﯾﺪز و هپاتیت.

ﻣﺤﻘﻘﺎن در اﯾﻦ ﻓﮑﺮ هستند که نانو روبات‌هایی را ﺳﺎﺧﺘﮫ که دارای ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ فیلم‌برداری و ﺛﺒﺖ ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﯾﻦ نانو روبات ھﺎ را وارد ﺳﻠﻮل ﮐﺮده و از اﺗﻔﺎﻗﺎﺗﯽ که در ﺳﻠﻮل می‌افتد فیلم‌برداری ﮐﺮده و ﺛﺒﺖ ﮐﻨﻨﺪ که در همین راﺳﺘﺎ نانو روبات‌هایی به‌منظور ورود به درون سلول‌هایی که وﯾﺮوس وارد آن ﺷﺪه در ﺣﺎل ﺳﺎﺧﺖ اﺳﺖ که از اﺗﻔﺎﻗﺎت درون ﺳﻠﻮل فیلم‌برداری ﮐﻨﺪ.

نانو روبات ھﺎ در ﺣﺎل ﺟﺮاﺣﯽ

نانو پزشکی یا پزشکی نانو

نانو روباتی در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ رگ‌های ﺑﺪن

نانو پزشکی یا پزشکی نانو

نانو روباتی در ﺣﺎل درﻣﺎن گلبول‌های ﻗﺮﻣﺰ آسیب‌دیده

استفاده‌های ﻧﺎﻧﻮ ﭘﺰﺷﮑﯽ به‌صورت ﮐﻠﯽ

  • ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﻧﺘﻘﺎل دارو به قسمت‌های غیرقابل‌دسترس ﺑﺪن به‌وسیله نانو روبات ھﺎ.
  • ﺳﺎﺧﺖ بافت‌های ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ که ﺑﺎ ﺑﺪن ﻓﺮد ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﺪ ﺳﺎﺧﺖ سیستم‌های هوشمند ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ بیماری‌هایی که در ﺑﺪن ﻓﺮد در ﺣﺎل شکل‌گیری اﺳﺖ درﻣﺎن بیماری‌هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﺳﺮﻃﺎن و اﯾﺪز و هپاتیت ﻣﺮاﻗﺒﺖ قوی‌تر و ﺑﮭﺘﺮ از ﺑﯿﻤﺎر و ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری در ﺑﺪن ﻓﺮد ﺑﯿﻤﺎر.
  • مطالعه دقیق‌تر و عمیق‌تر در رابطه ﺑﺎ ﺑﺪن و واکنش‌هایی که در ﺑﺪن رخ می‌دهد.

در آﺧﺮ می‌توان ﮔﻔﺖ ﺗﺎ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل آﯾﻨﺪه ﺑﺸﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺑﯿﻤﺎری ھﺎ را می‌تواند درﻣﺎن ﮐﻨﺪ و از ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮد.

بیشتر بخوانید: از خواص و مضرات تخم بلدرچین بیشتر بدانیم

 

مجله سلامت – جم لایف

یک نظر

  1. مقاله ی جالبی در مورد نانو پزشکی بود? به امید پیشرفت روز افزون علم پزشکی و درمان همه ی بیماریها!!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

حاصل عبارت زیر را وارد کنید * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.